artistic designing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artistic designing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artistic designing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artistic designing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artistic designing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự thiết kế mỹ thuật