article nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article.

Từ điển Anh Việt

 • article

  /'ɑ:tikl/

  * danh từ

  bài báo

  leading article: bài xã luận

  điều khoản, mục

  articles of apprenticeship: điều khoản học việc (trong giao kèo)

  article of faith: tín điều

  đồ, thức, vật phẩm; hàng

  articles of daily necessity: những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày

  an article of food: đồ ăn

  an article of clothing: đồ mặc

  article of luxury: hàng xa xỉ

  (ngôn ngữ học) mạo từ

  definite article: mạo từ hạn định

  indefinite article: mạo từ bất định

  in the article of death

  lúc chết, lúc tắt thở

  * ngoại động từ

  đặt thành điều khoản, đặt thành mục

  cho học việc theo những điều khoản trong giao kèo

  articled apprentice: người học việc theo giao kèo

  (pháp lý) buộc tội; tố cáo

  to article against someone for something: tố giác ai về việc gì; buộc tội ai về cái gì

 • article

  (Tech) điều khoản, mục; vật phẩm; bài báo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • article

  * kinh tế

  điều

  điều khoản

  điều mục

  mặt hàng

  thư phẩm

  vật phẩm

  * kỹ thuật

  bài báo

  điều khoản

  hạng mục

  mặt hàng

  mục

  sản phẩm

  toán & tin:

  bài viết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • article

  nonfictional prose forming an independent part of a publication

  one of a class of artifacts

  an article of clothing

  a separate section of a legal document (as a statute or contract or will)

  Synonyms: clause

  (grammar) a determiner that may indicate the specificity of reference of a noun phrase

  bind by a contract; especially for a training period