articles of merchandise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles of merchandise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles of merchandise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles of merchandise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articles of merchandise

    * kinh tế

    các điều khoản về hàng hóa

    hàng hóa