articles of apprenticeship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles of apprenticeship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles of apprenticeship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles of apprenticeship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articles of apprenticeship

    * kinh tế

    khế ước học nghề