articles of incorporation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles of incorporation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles of incorporation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles of incorporation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • articles of incorporation

  * kinh tế

  điều khoản lập thương hội

  điều lệ công ty (Mỹ)

  điều lệ thành lập công ty

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • articles of incorporation

  a legal document that creates a corporation; it is filed with a state by the founders of a corporation and is governed by the laws of the state