articles of trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles of trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles of trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles of trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articles of trade

    * kinh tế

    hàng hóa

    thương phẩm