articles of agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles of agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles of agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles of agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • articles of agreement

  * kinh tế

  bản thỏa thuận

  các điều khoản của hợp đồng

  hợp đồng làm việc trên tàu

  khế ước thuê mướn (nhân công)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • articles of agreement

  a contract between crew and captain of a ship

  Synonyms: shipping articles