articles and conditions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles and conditions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles and conditions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles and conditions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articles and conditions

    * kinh tế

    điều kiện sách

    điều lệ đấu thầu