article free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article free

    * kinh tế

    hàng không thuế