article receipt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article receipt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article receipt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article receipt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article receipt

    * kinh tế

    biên nhận hàng hóa