article number association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article number association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article number association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article number association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article number association

    * kinh tế

    liên minh hiệu hàng quốc tế