article for sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article for sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article for sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article for sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article for sale

    * kinh tế

    hàng để bán