article from the store rooms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article from the store rooms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article from the store rooms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article from the store rooms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article from the store rooms

    * kinh tế

    hàng kho