article-by-article bargaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article-by-article bargaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article-by-article bargaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article-by-article bargaining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article-by-article bargaining

    * kinh tế

    sự thương lượng từng mặt hàng một