article of commerce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article of commerce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article of commerce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article of commerce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • article of commerce

    an article that is offered for sale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).