article numbering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article numbering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article numbering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article numbering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article numbering

    * kinh tế

    mã vạch hàng hóa