article in great demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article in great demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article in great demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article in great demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article in great demand

    * kinh tế

    mặt hàng bán chạy

    mặt hàng có nhu cầu lớn