article made to order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

article made to order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm article made to order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của article made to order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • article made to order

    * kinh tế

    hàng đặt làm

    hàng làm theo đơn đặt hàng