articled clerk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articled clerk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articled clerk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articled clerk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articled clerk

    * kinh tế

    người học việc

    người tập sự