clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clause.

Từ điển Anh Việt

 • clause

  /'klætə/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) mệnh đề

  main clause: mệnh đề chính

  subordinate clause: mệnh đề phụ

  điều khoản (của một hiệp ước...)

 • clause

  (Tech) điều khoản; phó lệnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clause

  * kinh tế

  điều khoản (của hợp đồng hay quy định pháp luật)

  * kỹ thuật

  điều khoản

  mệnh đề

  toán & tin:

  cụm từ

  xây dựng:

  điều khoản (hợp đồng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clause

  (grammar) an expression including a subject and predicate but not constituting a complete sentence

  Similar:

  article: a separate section of a legal document (as a statute or contract or will)