clausewitz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clausewitz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clausewitz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clausewitz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clausewitz

    Prussian general and military theorist who proposed a doctrine of total war and war as an extension of diplomacy (1780-1831)

    Synonyms: Karl von Clausewitz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).