clause of bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clause of bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clause of bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clause of bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clause of bill of lading

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    điều khoản về vận đơn