clause bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clause bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clause bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clause bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clause bill of lading

    * kinh tế

    vận đơn không hoàn hảo