clause limiting the responsibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clause limiting the responsibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clause limiting the responsibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clause limiting the responsibility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clause limiting the responsibility

    * kinh tế

    điều khoản hạn định trách nhiệm