artily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artily.

Từ điển Anh Việt

  • artily

    xem arty