artful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artful.

Từ điển Anh Việt

 • artful

  /'ɑ:tful/

  * tính từ

  xảo quyệt, lắm mưu mẹo; tinh ranh

  khéo léo (người); làm có nghệ thuật (đồ vật)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artful

  * kỹ thuật

  khéo

  kỹ xảo

  xảo điệu

  xây dựng:

  xảo diệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • artful

  marked by skill in achieving a desired end especially with cunning or craft

  the artful dodger

  an artful choice of metaphors

  Antonyms: artless

  Similar:

  disingenuous: not straightforward or candid; giving a false appearance of frankness

  an ambitious, disingenuous, philistine, and hypocritical operator, who...exemplified...the most disagreeable traits of his time"- David Cannadine

  a disingenuous excuse

  Antonyms: ingenuous