artemis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemis

    (Greek mythology) the virgin goddess of the hunt and the Moon; daughter of Leto and twin sister of Apollo; identified with Roman Diana

    Synonyms: Cynthia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).