artemisia filifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia filifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia filifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia filifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia filifolia

    Similar:

    sand sage: silver-haired shrub of central and southern United States and Mexico; a troublesome weed on rangelands

    Synonyms: silvery wormwood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).