artemisia campestris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia campestris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia campestris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia campestris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia campestris

    Similar:

    field wormwood: European wormwood similar to common wormwood in its properties

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).