artemisia vulgaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia vulgaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia vulgaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia vulgaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia vulgaris

    Similar:

    common mugwort: European tufted aromatic perennial herb having hairy red or purple stems and dark green leaves downy white below and red-brown florets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).