artemisia abrotanum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia abrotanum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia abrotanum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia abrotanum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia abrotanum

    Similar:

    southernwood: shrubby European wormwood naturalized in North America; sometimes used in brewing beer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).