artemisia dracunculus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia dracunculus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia dracunculus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia dracunculus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia dracunculus

    Similar:

    tarragon: aromatic perennial of southeastern Russia

    Synonyms: estragon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).