artemisia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia.

Từ điển Anh Việt

  • artemisia

    * danh từ

    (thực vật) cây ngải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia

    any of various composite shrubs or herbs of the genus Artemisia having aromatic green or greyish foliage