artemisia frigida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia frigida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia frigida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia frigida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia frigida

    Similar:

    wormwood sage: silky-leaved aromatic perennial of dry northern parts of the northern hemisphere; has tawny florets

    Synonyms: prairie sagewort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).