artemision at ephesus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemision at ephesus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemision at ephesus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemision at ephesus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemision at ephesus

    the large temple of the Greek goddess Artemis which was begun at Ephesus in 541 BC and completed 220 years later; the temple was destroyed by the Goths in 262

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).