and so on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and so on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and so on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and so on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and so on

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vân vân

Từ điển Anh Anh - Wordnet