andrangium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrangium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrangium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrangium.

Từ điển Anh Việt

  • andrangium

    * danh từ

    (sinh học) túi bào tử đực