andrin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrin.

Từ điển Anh Việt

  • andrin

    * danh từ

    andrin kích tố tính đực của tinh hoàn