and mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and mark

    * kỹ thuật

    dấu &

    dấu và