and to or nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and to or nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and to or giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and to or.

Từ điển Anh Việt

  • AND to OR

    (Tech) VÀ-HOẶC (mạch luận lý)