androcyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

androcyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm androcyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của androcyte.

Từ điển Anh Việt

  • androcyte

    * danh từ

    (sinh học) tế bào đực