androgone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

androgone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm androgone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của androgone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • androgone

    * kỹ thuật

    y học:

    tế bào tạo tinh trùng