android nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

android nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm android giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của android.

Từ điển Anh Việt

  • android

    (Tech) người máy, máy có nhân tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet