androsome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

androsome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm androsome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của androsome.

Từ điển Anh Việt

  • androsome

    * danh từ

    (sinh học) thể nhiễm sắc đực; thể đực