and to and nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and to and nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and to and giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and to and.

Từ điển Anh Việt

  • AND to AND

    (Tech) VÀ-VÀ (mạch luận lý)