analytic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic structure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc giải tích