analyticity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analyticity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analyticity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analyticity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • analyticity

    the property of being analytic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).