analytical review nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical review nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical review giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical review.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical review

    * kinh tế

    xem xét có tính chất phân tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • analytical review

    an auditing procedure based on ratios among accounts and tries to identify significant changes