analytical study (on) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical study (on) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical study (on) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical study (on).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical study (on)

    * kỹ thuật

    nghiên cứu phân tích (về)