analytical engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical engine

    * kỹ thuật

    máy phân tích